ਲੋਅਰਸ ਇਪਸਮ ਡੋਲਰ ਸਿਟ, ਪਰਪਟਟਿਅਰ ਐਡੀਪੀਸਿੰਗ ਐਲੀਟ, ਸੈਡ ਡਾਇਮ ਨੂਮਿਮੀ ਨਿਭ ਇਯੁਮੈਸਡ ਟਾਇਨਸਿਡ ਯੂਟ ਲੌਰੀਟ ਡੋਲੋਰ ਮੈਗਨਾ ਅਲਗਿਅਮ ਇਰ ਵੋਲਟਪੇਟ. ਉਤ ਵਸੀ

ਲਾਗਤ

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਇਆ: ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ